ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร สำหรับลูกค้านิดิบุคคลและบุคคลธรรมดา ไม่ใช่แค่รับทำบัญชี แต่เราให้การแนะนำและใส่ใจธุรกิจของลูกค้าทุกราย

บริการของเรา

ให้บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร
บริการจัดทำบัญชีและภาษีอากรมีรายละเอียดการให้บริการดังนี้

จัดทำและนำส่งแบบภาษีกับกรมสรรพากรประจำเดือน ประกอบด้วย

 • จัดทำและนำส่งภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (ภ.ง.ด.1,3,53)
 • จัดทำและนำส่งภภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)
 • จัดทำรายงานภาษีซื้อและรายงานภาษีขายประจำเดือน
 • จัดทำและนำส่งแบบกับสำนักงานประกันสังคมประจำเดือน ประกอบด้วย
 • จัดทำและนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • จัดทำและแจ้งข้อมูลและรายงานต่างๆ

จัดทำและนำส่งแบบกับสำนักงานประกันสังคมประจำเดือน ประกอบด้วย

 • จัดทำและนำส่งเงินสมทบประกันสังคมประจำเดือน
 • จัดทำและแจ้งข้อมูลและรายงานต่างๆ

จัดทำและนำส่งแบบภาษีกับกรมสรรพากรและกรมพัฒนาธุรกิจการค้าประจำปี ประกอบด้วย

 • จัดทำและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี (ภ.ง.ด.51)
 • จัดทำและนำส่งภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นปี (ภ.ง.ด.50)
 • จัดทำและนำส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • จัดทำข้อมูลภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายของพนักงานประจำปี (ภ.ง.ด.1ก)

ขอบเขตการให้บริการรับทำบัญชีและภาษีอากร 

บันทึกบัญชี ปิดงบการเงิน จัดทำรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 • ให้คำแนะนำวิธีการบัญชีเพื่อผลด้านภาษีอากรที่ดีและถูกต้อง
 • ให้คำแนะนำระบบบัญชี ผังทางเดินเอกสาร เอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นในการบันทึกบัญชี
 • บันทึกรายการค้าแต่ละเดือนให้ครบถ้วน โดยโปรแกรมสำเร็จรูป
 • จัดทำสมุดบัญชีรายวันที่เกี่ยวข้อง (สมุดรายวันทั่วไป, สมุดรายวันจ่าย, สมุดรายวันรับ, สมุดรายวันขาย, สมุดรายวันซื้อ)
 • จัดทำงบทดลองและงบการเงิน
 • จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน เช่น รายละเอียดทรัพย์สิน, รายละเอียดลูกหนี้, รายละเอียดเจ้าหนี้ ฯลฯ และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีและของกิจการตามที่กฎหมายกำหนด
 • ให้คำปรึกษาปัญหาบัญชีตลอดปีโดยไม่คิดค่าบริการเพิ่มเติม

รายการข้างต้นเป็นข้อมูลรายละเอียดการให้บริการของเราเบื้องต้น การทำบัญชีและภาษียังมีรายการแยกย่อยอื่นๆ อีกมากมาย เราให้บริการดั้งแต่ต้นกระบวนการของงานด้านบัญชีและภาษีจนถึงสิ้นสุดกระบวนการด้านบัญชีและภาษ๊แก่ท่าน

บริษัท พีเอ็นพี แอคเคาน์ติ้ง จำกัด


19 ซอยเอกชัย 64/4 แขวงคลองบางพราน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150


Tel.088-893-9702 Fax : 02-115-6377

E-Mail : pnpmaka@gmail.com

ID LINE : pnpaccounting

LINE OA : @327mcvzn

>